Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 


 
 
ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ФОРТЕ ДОГОВОРИ

ФОРТЕ Договори е част от системата за труд и работна заплата ФОРТЕ, но може да работи пълноценно и като самостоятелен продукт.

Във функционален аспект ФОРТЕ Договори осигурява:

 1. въвеждане на необходимите данни за възложителите (системата работи с повече от един възложител);
 2. въвеждане като обща настройка на процентите за нормативно признати разходи, осигурителни вноски и авансов данък (продуктът се инсталира с въведени данни за текущата и за миналата година);
 3. автоматично попълване и отпечатване на договор;
 4. създаване на произволен брой сметки за изплатени суми към даден договор. При създаване на нова сметка въведените данни за изпълнителя и договора се използват за автоматичното попълване на съответните поллета в сметката; автоматично се попълват и осигурителните проценти;
 5. възможност за въвеждане на период, за който се изплаща сумата по сметката, по-голям от един календарен месец;
 6. възможност за въвеждане на доходи, получени от други източници, за същия период;
 7. автоматично изчисляване и попълване на всички суми в сметката;
 8. отпечатване на Сметка за изплатени суми и Служебна бележка;
 9. генериране на файлове за НАП - Декларация № 1 и 6, както и на съпътстващите ги документи;
 10. генериране на файл за масово плащане за банка, ако сумите се превеждат по дебитни карти;
 11. генериране на справки за изплатени суми, осигурителни вноски, дължими от възложителя и изпълнителя и дължим данък;
 12. генериране на рекапитулация, в която дължимите суми са групирани по кодове за различните видове плащания;
 13. генериране на годишна справка за физическите лица, получили доходи по различни от трудовите правоотношения(справка по чл. 73 от ЗДДФЛ) и запис на информацията във файл

Продуктът е придружен от ръководство за работа.

Цена (с включен ДДС): 420 лв.

Забележка. Посочената цена включва гаранционна поддръжка и получаване на всички нови версии в продължение на една година от закупуването на продукта.

Цена (с включен ДДС) на годишния абонамент след изтичане на гаранционния срок: 228 лв.

начало на страницата